Có 1 kết quả:

dí shì

1/1

dí shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hostile
(2) malevolence
(3) antagonism
(4) to view as enemy
(5) to stand against