Có 1 kết quả:

mǐn gǎn xìng

1/1

mǐn gǎn xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sensitive
(2) sensitivity