Có 1 kết quả:

jiù shì

1/1

jiù shì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cứu rỗi, cứu giúp

Từ điển Trung-Anh

salvation

Một số bài thơ có sử dụng