Có 1 kết quả:

jiù rén yī mìng shèng zào qī jí fú tú

1/1

Từ điển Trung-Anh

saving a life is more meritorious than building a seven-floor pagoda (idiom)