Có 1 kết quả:

jiù shì ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ

1/1

jiù shì ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

market rescue (by central bank)