Có 1 kết quả:

jiù jí bù jiù qióng

1/1

Từ điển Trung-Anh

help the starving but not the poor (idiom)