Có 1 kết quả:

jiù ēn

1/1

jiù ēn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cứu giúp, cứu thoát

Từ điển Trung-Anh

salvation