Có 1 kết quả:

jiù lāo jú

1/1

jiù lāo jú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sea rescue service
(2) lifeboat service