Có 1 kết quả:

jiù xīng

1/1

jiù xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) savior
(2) liberator
(3) emancipator
(4) knight in shining armor