Có 1 kết quả:

jiù sǐ fú shāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to help the dying and heal the injured