Có 1 kết quả:

jiù huó

1/1

jiù huó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bring back to life