Có 1 kết quả:

jiù jì liáng

1/1

jiù jì liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) relief grain
(2) emergency provisions