Có 1 kết quả:

jiù zāi jiù jì sī ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

emergency aid committee (of PRC Ministry of Civil Affairs 民政部)