Có 1 kết quả:

jiù zāi wù zī ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄨˋ ㄗ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) relief provisions
(2) material assistance