Có 1 kết quả:

jiù zāi kuǎn

1/1

jiù zāi kuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

disaster relief funds