Có 1 kết quả:

jiù shēng tǐng

1/1

jiù shēng tǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lifeboat