Có 1 kết quả:

jiù shēng tǐng jiǎ bǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

boat deck (upper deck on which lifeboats are stored)