Có 1 kết quả:

jiù shēng yī

1/1

jiù shēng yī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) life jacket
(2) life vest