Có 1 kết quả:

jiù shēng yī ㄐㄧㄡˋ ㄕㄥ ㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) life jacket
(2) life vest