Có 1 kết quả:

jiù shēng duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) rescue team
(2) CL:支[zhi1]