Có 1 kết quả:

jiù hù

1/1

jiù hù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rescue
(2) to administer first aid