Có 1 kết quả:

jiù hù chē

1/1

jiù hù chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ambulance
(2) CL:輛|辆[liang4]