Có 1 kết quả:

jiù shú

1/1

jiù shú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to save (a soul)
(2) redemption