Có 1 kết quả:

jiù nán ㄐㄧㄡˋ ㄋㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to rescue
(2) rescue (operation, workers)

Một số bài thơ có sử dụng