Có 1 kết quả:

Áó rùn

1/1

Áó rùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dragon King of the West Sea, Ao Run, also Ao Ji (敖吉)