Có 1 kết quả:

bài huài

1/1

bài huài

phồn thể

Từ điển phổ thông

hư hỏng, đổ nát

Từ điển Trung-Anh

(1) to ruin
(2) to corrupt
(3) to undermine