Có 1 kết quả:

Xù lì yà wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Syriac language (from c. 2nd century BC)
(2) the Syriac script