Có 1 kết quả:

Jiào yǒu pài

1/1

Jiào yǒu pài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the Society of Friends
(2) the Quakers