Có 1 kết quả:

Jiào tíng

1/1

Jiào tíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the Papacy
(2) the Vatican
(3) the Church government
(4) Holy See