Có 1 kết quả:

jiào tíng dà shǐ

1/1

jiào tíng dà shǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an ambassador of the church
(2) an Apostolic Nuncio (from the Vatican)