Có 1 kết quả:

jiào tú

1/1

jiào tú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) disciple
(2) follower of a religion