Có 2 kết quả:

jiāo huìjiào huì

1/2

jiāo huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to show
(2) to teach

jiào huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Christian church