Có 1 kết quả:

jiào liàn yuán ㄐㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˋ ㄩㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) sports coach
(2) training personnel