Có 1 kết quả:

jiào guī

1/1

jiào guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) canon
(2) religious rules