Có 1 kết quả:

jiāo kè

1/1

jiāo kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to teach class
(2) to lecture