Có 1 kết quả:

bì xǐ zūn róng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to care nothing for worldly fame and glory (idiom)