Có 1 kết quả:

sàn luàn

1/1

sàn luàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in disorder
(2) messy