Có 1 kết quả:

sàn luàn

1/1

sàn luàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in disorder
(2) messy

Một số bài thơ có sử dụng