Có 1 kết quả:

sàn huǒ

1/1

sàn huǒ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disband
(2) (of a partnership, group etc) to break up