Có 1 kết quả:

sàn huì

1/1

sàn huì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disperse a meeting
(2) to adjourn
(3) finished