Có 1 kết quả:

sǎn fěi

1/1

sǎn fěi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scattered bandits
(2) fig. random jottings
(3) marginal notes