Có 1 kết quả:

sàn shī

1/1

sàn shī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to squander
(2) lost