Có 1 kết quả:

sǎn zuòr

1/1

sǎn zuòr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) erhua variant of 散座[san3 zuo4]
(2) single seat (in theater)
(3) irregular passenger (in rickshaw)