Có 1 kết quả:

sàn xīn

1/1

sàn xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to drive away cares
(2) to relieve boredom