Có 1 kết quả:

sàn mèn

1/1

sàn mèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to divert oneself from melancholy

Một số bài thơ có sử dụng