Có 1 kết quả:

sǎn bǎn

1/1

sǎn bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall apart
(2) opera section in free rhythm