Có 1 kết quả:

sàn rè qì

1/1

sàn rè qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) radiator (for heating a room)
(2) radiator (for cooling an engine)