Có 1 kết quả:

sǎn jì

1/1

sǎn jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) random jottings
(2) travel notes