Có 1 kết quả:

sàn yì céng ㄙㄢˋ ㄧˋ ㄘㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

exosphere