Có 1 kết quả:

sàn kāi

1/1

sàn kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to separate
(2) to disperse