Có 1 kết quả:

sǎn yǎng

1/1

sǎn yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

free-range raising (of poultry, cattle etc)